ข่าวสาร เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ โดยรวมแหล่งการวิเคราะห์


สังคมยึดสามัญสำนึกเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

Posted in Uncategorized by thaieconomic on April 4, 2011

6. สังคมยึดสามัญสำนึกเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
โดยทั่วไปคนอาศัยความเคยชินในการดำเนินชีวิตจนกลายเป็น การประพฤติปฏิบัติตามสามัญสำนึกที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ชีวิตที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม เช่น ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคม ขนบประเพณี ความเชื่อต่าง ๆ ที่กลุ่มชนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมา เรื่องของสามัญสำนึกจึงอยู่ในขอบจำกัดของสังคมและขาดลักษณะที่เป็นสากล
สามัญสำนึกของคนโดยทั่วไปมีลักษณะของการเลียนแบบและ การกระทำตามกันมาจนกลายเป็นนิสัย มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน และมีลักษณะเป็นความเชื่อหรือความคิดเห็นที่ยังมิได้ทดสอบ หรือเป็นความคิดเห็นโดยสามัญสำนึกที่ไม่มีคำอธิบายให้เหตุผลว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น9 ยกตัวอย่างเช่น ความเชื่อตามภาษิตหรือคำพังเพย อาทิ “ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่” “ช้าช้าได้พร้าเล่มงาม” หรือความเชื่อในโชคลางบางประการที่ปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมา อาทิ “จิ้งจกทักห้ามออกจากบ้าน” หรือ “ห้ามทำแก้วตกในวันมงคลสมรส” เพราะถือว่าจะเกิดการแตกแยก เป็นต้น การยึดสามัญสำนึกเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ด้านหนึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ยึดถือหากบริบทสังคมแวดล้อมนั้นยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม แต่หากบริบทแวดล้อมไม่ได้หล่อหลอมสามัญสำนึกที่ถูกต้องก็จะเป็นเหตุให้เกิดการยึดมั่นในค่านิยมที่ผิดพลาดได้ เช่น หากวันนั้นเรานัดลูกค้าไว้ แต่ก่อนออกจากบ้านจิ้งจกทัก และบังเอิญเราเป็นคนเชื่อโชคลาง เราจึงตัดสินใจอยู่บ้าน และโทรไปบอกเลิกนัดลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ แทนที่จะสั่งสินค้าของบริษัทเรา จึงหันไปตกลงทำสัญญากับบริษัทอื่น เป็นเหตุให้เราต้องเสียลูกค้าไปเพราะความเชื่ออันเกิดจากความเคยชินนั้นเอง เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: