ข่าวสาร เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ โดยรวมแหล่งการวิเคราะห์


ลักษณะสังคมที่ให้คุณค่าตามความพอใจของตนเอง

Posted in Uncategorized by thaieconomic on April 4, 2011

4. ลักษณะสังคมที่ให้คุณค่าตามความพอใจของตนเอง
มนุษย์ให้คุณค่าแก่สิ่งที่ตนเองพึงพอใจสูงสุด และแนวโน้มของมนุษย์นั้นหากไม่มีกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรมประจำใจ หรือกฎเกณฑ์ของสังคมมากำหนดข้อห้ามการกระทำบางอย่างไว้ มนุษย์ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เลวร้ายได้ หากสิ่งนั้นตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยมองข้ามความผิดถูกหรือความผิดชอบชั่วดีไป และความต้องการของมนุษย์ทางกายภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจกลายเป็นความปรารถนาในสิ่งที่เลวร้าย หรือความปรารถนาที่ส่งผลร้ายต่อตัวเอง ผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
การดำเนินชีวิตตามความพึงพอใจของตนหลายครั้งไม่คำนึงว่า สิ่งนั้นถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ สะท้อนออกมาตามภาษิตที่ว่า “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้” การกระทำใด ๆ ก็ตามจะมุ่งตอบสนองความพึงพอใจเป็นหลัก ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เป็นสิ่งที่รู้สึกอยากทำในเวลานั้นเป็นเหตุให้คิดเห็นว่าสิ่งนั้นดีในเวลานั้น ยกตัวอย่างเช่น ความเฟื่องฟูของระบบอุปถัมภ์ การใช้ระบบเส้นสาย การซื้อสิทธิ์ขายเสียง กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปในสังคม
ในความเป็นจริงปัญญานั้นให้ความสำคัญกับการยึดมั่นใน คุณค่าที่แท้จริง ซึ่งคุณค่าที่แท้จริงนั้นต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่ว่า คุณค่านั้นจะอยู่อย่างมั่นคงถาวร มิใช่เพียงเพื่อตอบสนองชั่วครั้งชั่วคราว ดังนั้นหากคนในสังคมยึดมั่นและภูมิใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ภูมิใจในความรู้ที่เป็นใบปริญญาบัตร จึงมุ่งเรียนให้จบเร็วที่สุด เรียนสูงที่สุด เรียนง่ายที่สุด เพื่อให้ได้ใบปริญญานั้น โดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามว่าเขาได้อะไรจากการเรียนบ้าง นั่นก็แสดงว่าการเรียนจบปริญญาตรี ปริญญาโท หรือแม้กระทั่งปริญญาเอก ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันได้เลยว่าเขาผู้นั้น “มี” หรือ “ใช้” ปัญญาในการดำเนินชีวิตแต่อย่างใด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: