ข่าวสาร เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ โดยรวมแหล่งการวิเคราะห์


หัวหน้าพรรค : ผู้นำสู่การสร้างพรรคการเมืองที่มีความโปร่งใส

Posted in การเมือง,สมาชิก by thaieconomic on April 4, 2011
Tags:

 

การส่งเสริมให้พรรคการเมืองปรับเปลี่ยนตนเองเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ หัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องเห็นคุณค่า และตั้งเป้าชัดเจนที่จะสร้างความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงาน สามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้อย่างเสรี เพื่อช่วยให้สมาชิกเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลของการดำเนินการและการตัดสินใจทางการเมือง อันจะนำมาซึ่งการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น

ในภาคปฏิบัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกลไกการบริหารงานที่ทำให้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างมีอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับกติกา ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนหรือเกณฑ์กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญภายในพรรค อาทิ การสำรวจความเห็นของสมาชิกพรรคในเรื่องความโปร่งใสด้านต่าง ๆ ที่สมาชิกต้องการให้เปิดเผยการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สะดวกต่อการใช้งานและสืบค้น การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการบริหารและการบริการของงพรรค/สาขาพรรค การจัดทำดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของการบริหารพรรคการสร้างระบบประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกพรรค ฯลฯ

kriengsak-chareonwongsak

kriengsak-chareonwongsak

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้นั้นคือ การส่งเสริมให้มีกลไกรับ-ส่งข้อมูล ที่หัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิก สามารถสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และตรวจสอบระหว่างกันได้ ในทุกประเด็นและตลอดเวลา เนื่องจากความโปร่งใสจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากองค์กรนั้นมีบรรยากาศของการสื่อสารเพียงทางเดียว หรือถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสารทางใดทางหนึ่ง

ความโปร่งใสของพรรคการเมืองนั้นอาจกล่าวได้ว่า ทุกคนที่เป็นสมาชิกควรที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ตนได้รับผลกระทบได้ โดยหากผู้บริหารไม่ยอมให้ข้อมูลข่าวสารมีพฤติกรรมการทำงานที่ปิดบังย่อมส่งผลให้เกิดคำถามต่อความโปร่งใสของฝ่ายบริหาร และนำไปสู่การขาดความเชื่อมั่นได้
* นำมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: