ข่าวสาร เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ โดยรวมแหล่งการวิเคราะห์


บริหารโปร่งใส คุณสมบัติพรรคที่พึงประสงค์

 

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ ldquo;ผู้สมัคร ส.ส.แบบไหน พรรคการเมืองแบบใดที่คนไทยอยากเลือกrdquo; ของสวนดุสิตโพล ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2550 พบว่า ลักษณะของพรรคการเมืองที่คนไทยอยากเลือกมากที่สุดคือ ldquo;มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง มีความโปร่งใสในการทำงานrdquo; ผลโพลนี้เป็นเสียงสะท้อนก่อนการเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้หันมาพิจารณาตนเองว่า พรรคของตนนั้นมีคุณลักษณะอย่างที่ประชาชนคาดหวังแล้วหรือยัง

 
เหตุใดพรรคการเมืองจึงต้องโปร่งใส?

หากพิจารณาถึงสภาพสังคมและการเมืองไทยในปัจจุบัน เราจะเห็นถึงกระแสการเรียกร้องให้ทุกองค์กรเกิดความโปร่งใส เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน ทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับองค์กร มีการส่งเสริมและเรียกร้องให้กลไกการทำงานทุกระดับมีความโปร่งใส ทั้งการบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน รวมถึงมีการสื่อสารอย่างชัดเจน ทั่วถึง ตรวจสอบได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจำเป็นต้องมีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบระบบการทำงาน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ดังนั้น หากพรรคการเมืองไทย ในฐานะกลุ่มตัวแทนที่อาสาตัวเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศแทนประชาชน และเป็นผู้เล่นสำคัญในการกำหนดหน้าตาของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีมีความโปร่งใส ย่อมช่วยสร้างความไว้วางใจในหมู่สมาชิก หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค และเป็นกระจกสะท้อนว่า หากพรรคนี้มีโอกาสเป็นรัฐบาล ย่อมมีแนวโน้มที่จะเป็นรัฐบาลที่มีความมีโปร่งใส มีระบบบริหารที่เอื้อให้ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบได้ในทุกระบวนการได้เช่นกัน

ความโปร่งใสด้านใดที่ควรให้ความสนใจ
?

ความโปร่งใสนี้เกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินการสามารถตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานได้ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น

โปร่งใสในด้านข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลเรื่องกฎระเบียบเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การคัดเลือก รับสมัครสมาชิกใหม่ การเปิดโอกาสให้สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น

เกณฑ์ตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมให้ใครลงเขตใด การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมาชิก เกณฑ์กำกับและลงโทษผู้ที่กระทำผิด การทำธุรกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงินของพรรค เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป การใช้จ่ายเพื่อการรณรงค์เลือกตั้ง การรับบริจาคทางการเงินและการรับความช่วยเหลืออื่น ๆ การระดมทุน ทรัพย์สิน เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เช่น การแสดงท่าที จุดยืนของพรรคต่อประเด็นสาธารณะ และที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เป็นต้น

โปร่งใสในการดำเนินการ
พรรคการเมืองควรให้โอกาสแก่ผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิก และประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงการกระทำต่าง ๆ ของพรรคการเมืองนั้น ๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า พรรคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนในการดำเนินการด้านการเมืองและเป็นผู้กำหนดหน้าตาของรัฐบาลในอนาคต ดังนั้น การกระทำใด ๆ ของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนจึงต้องมีการเปิดเผย

ไม่ว่าจะเป็น การคัดเลือกตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง การร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่น ๆ ในการกำหนดทิศทาง และแนวทางในการรณรงค์จัดการเลือกตั้ง การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค การสอบสวน-ลงโทษผู้ที่กระทำผิดระเบียบพรรค ฯลฯ

บทความโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  http://www.kriengsak.com/

Advertisements

2 Responses to 'บริหารโปร่งใส คุณสมบัติพรรคที่พึงประสงค์'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'บริหารโปร่งใส คุณสมบัติพรรคที่พึงประสงค์'.


  1. […] ความโปร่งใสของพรรคการเมืองนั้นอาจกล่าวได้ว่า ทุกคนที่เป็นสมาชิกควรที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในส่วนที่ตนได้รับผลกระทบได้ โดยหากผู้บริหารไม่ยอมให้ข้อมูลข่าวสารมีพฤติกรรมการทำงานที่ปิดบังย่อมส่งผลให้เกิดคำถามต่อความโปร่งใสของฝ่ายบริหาร และนำไปสู่การขาดความเชื่อมั่นได้ * นำมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550 Leave a Comment LikeBe the first to like this post. […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: