ข่าวสาร เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ โดยรวมแหล่งการวิเคราะห์


New Economy in Thailand

Posted in economy,Thai,Thailand by thaieconomic on March 29, 2011
Tags: ,

เรานักศึกษา พลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจปัญหาเศรษฐกิจ และ ไม่แค่ใส่ใจ เราจะลงมือทำ เพื่ออนาคตลูกหลานของเราทุกคนจะปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่หิว

รวมมือกันครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: